Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pokroky lékařské vědy - posuzování invalidity

25. 10. 2009

 

    Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP) v letech 2007–2008 řešila projekt vyhlášený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR s názvem Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN) a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností. Cílem projektu bylo zpracování odborných lékařských podkladů pro hodnocení důsledků zdravotního postižení na pracovní schopnost a invaliditu ve vztahu k pěti nejčastějším příčinám invalidity.

    Vyhotovené kapitoly – postižení oběhového systému, onkologická onemocnění, poruchy duševní a poruchy chování, postižení pohybového systému a postižení neurologická – se věnují problematice z hlediska klinického obrazu, diagnostických kritérií, průběhu a léčby a vymezují obecné posudkové zásady pro posuzování jednotlivých druhů zdravotních postižení.Obrazek

    V obdobném tématu pokračovala ČLS JEP i v roce 2008 formou řešení veřejné zakázky MPSV Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností. Cílem veřejné zakázky bylo zpracování odborných lékařských podkladů pro hodnocení důsledků zdravotního postižení na pracovní schopnost a invaliditu ve vztahu k dalším zbývajícím deseti okruhům příčin invalidity, a to: infekce a parazitární nemoci, poruchy mechanismu imunity, poruchy endokrinní, výživy a přeměny látek, nemoci oka a očních adnex, nemoci ucha a bradavkového výběžku, nemoci dýchací soustavy, nemoci trávicí soustavy, nemoci kůže a podkožního vaziva, nemoci močové a pohlavní soustavy. Každá zpracovaná kapitola Mezinárodní klasifikace nemocí se věnuje problematice z hlediska klinického obrazu, diagnostických kritérií, průběhu a léčby a vymezuje obecné zásady pro posuzování jednotlivých druhů zdravotních postižení.


Odborné podklady do návrhu vyhlášky

    Odborné podklady České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP), předložené ministerstvu práce na základě zpracování projektu výzkumu a veřejné zakázky, byly transformovány do návrhu vyhlášky, kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity. ČLS JEP připomínkovala i připravený návrh právní úpravy vyhlášky o posuzování invalidity a vyslovila souhlas s předloženým řešením. Vyhláška z hlediska věcného a právního vychází z ust. § 39 odst. 1 až 8 zákona č. 306/2008 Sb., kterým byl s účinností od 1. 1. 2010 novelizován zákon o důchodovém pojištění, a upravuje postup při posuzování invalidity obdobně jako stávající ust. § 39 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 6 vyhlášky č. 284/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Návrh vyhlášky byl rozšířen o způsob hodnocení a využití zachované pracovní schopnosti u invalidity prvního a druhého stupně, o vymezení zcela mimořádných podmínek a náležitostí posudku o invaliditě.


Z čeho se vychází při posuzování invalidity

    Posuzování invalidity je komplexní proces, založený na odborném lékařském posouzení. Posuzování invalidity vychází z hodnocení zdravotního stavu pojištěnce na základě výsledků funkčních vyšetření a zjištění funkčních dopadů zdravotních postižení na tělesné, smyslové a duševní schopnosti a pracovní schopnost. Přitom se bere v úvahu i schopnost využívat dosažené vzdělání, zkušenosti, znalosti, vykonávat předchozí výdělečné činnosti, schopnost rekvalifikace, posouzení stabilizace zdravotního stavu, adaptace na zdravotní postižení, schopnosti využívat zachovanou pracovní schopnost a popř. posouzení schopnosti pracovat za mimořádných podmínek. Vymezení zcela mimořádných podmínek umožní po 1. 1. 2010 přiznat mimořádné podmínky u více pojištěnců s těžkým zdravotním postižením než stávající příloha č. 3 k vyhlášce č. 284/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména u „hraničních případů“, kdy zcela striktní vymezení rozsahu a tíže zdravotního postižení takovému postupu nyní zabraňuje. Citované řešení vyjadřuje kontinuitu řešení, neboť invalidita třetího stupně a zcela mimořádné podmínky jsou spojeny.

 
Zavádění nové právní úpravy do praxe

    K problematice stávající plné invalidity a částečné invalidity lze uvést, že nové vymezení invalidity ve třech stupních dle § 39 odst. 2 zákona č. 306/2008 Sb., které nabude účinnosti 1. ledna 2010, je výrazem rovnosti přístupu k hodnocení poklesu pracovní schopnosti a invalidity ve vztahu ke zdravotním postižením v systému důchodového pojištění. Jde přitom o řešení, které je uplatňováno i v zahraničních důchodových systémech, kde neexistují zvláštní druhy invalidních důchodů pro osoby s některým typem zdravotního postižení.

    Ministerstvo práce a sociálních věcí i Česká správa sociálního zabezpečení činí všechny kroky, aby byl zajištěn plynulý přechod k posuzování poklesu pracovní schopnosti a invalidity po 1. 1. 2010 podle nové právní úpravy. Rovněž ve vztahu k podpůrným systémům v zaměstnávání osob se zdravotním postižením bylo v souvislosti s vypořádáním připomínek z meziresortního připomínkového řízení dohodnuto, že v rámci aktivní politiky zaměstnanosti bude mezi skupiny, kterým se věnuje zvláštní pozornost, zařazena též skupina osob, kterým byl odňat plný invalidní důchod, příp. bude odňat invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. Ministerstvo práce a sociálních věcí bude samozřejmě pečlivě sledovat zavádění nové právní úpravy do praxe.


Rostislav Čevela a Libuše Čeledová
Odbor lékařské posudkové služby MPSV

převzato ze stránek min. práce a sociálních věcí

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

mimořádné výhody

(Jiří Wojnar, 15. 12. 2009 14:26)

Zajímá mne zda se bude něco měnit na mimořádných výhodách (příloha č. 2 vyhlášky č. 182/1991 Sb.) Mám plný invalidní důchod - tedy 3. stupně a v této příloze se mluví právě o výhodách pro určité stupně.

Děkuji

jiriwojnar@seznam.cz